Instrument nodig

Instrument is nodig en nuttig

Onder zowel het huidige als het eventuele nieuwe bouwstelsel is het werken met een generiek kwaliteitsborgingssysteem effectief en efficiënt. Voor zowel bevoegd gezag als de bouwkolom. Het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK), is zo´n systeem. Private partijen én overheden kunnen nu al bouwen, borgen en toezicht houden volgens de Wkb wet door te werken met KiK: van opdrachtgever tot architect, van bestekschrijver tot bouwbedrijf en van externe kwaliteitsborger tot en met de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht.

 

De functie van een kwaliteitsborgingsinstrument:

  • in het huidige stelsel BWT verantwoordelijk voor toetsing én controle op de bouwplaats
  • na een stelselherziening volgens de Wkb

 

In het huidige bouwstelsel

Een generiek instrument draagt in hoge mate bij aan de effectiviteit en efficiency van de borging. Wanneer de private partijen in de bouwkolom een toetsings- en informatieplatform hebben waarmee gewerkt kan worden, kunnen kennis, kunde en capaciteit van het toezicht optimaal worden ingezet. Een dergelijk generiek instrument geeft daarnaast de publieke en de private sector de gelegenheid om intensief samen te werken en tegelijk te werken aan wederzijds vertrouwen. Een optimale inzet van capaciteit en een goede voorbereiding voor een toekomst wanneer de Wkb van kracht wordt.

 

Na de stelselherziening

De bouw- en infrasector en de kwaliteitsborgers moeten een zoge­noemd ‘instrument’ (systeem) hanteren om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving. Door deze  wetswijziging is de bouwer ook na oplevering aansprakelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk. Daardoor neemt de noodzaak om kwaliteit te borgen en vast te leggen toe. Ook verzekeraars zullen eisen stellen voor het verzekerbaar maken van gebouwprestaties. Deze aspecten zijn in het instrument KiK dan ook meegenomen. Instrumenten moeten officieel worden toegelaten (= goedgekeurd) door de Toelatingsorganisatie van BZK (TO). De kwaliteitsborgers die toegelaten zijn door een instrument t.a.v. de controle van het voldoen aan de bouwregelgeving zijn bij deze TO geregistreerd. De TO houdt ook toezicht op het functioneren van het instrument en voert ook ‘reality checks’ (steekproeven) van bouwprojecten uit. De instrumentbeheerder (KiK) is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteitsborgers.