Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

De rol van de kwaliteitsborger is doorslaggevend in het nieuwe stelsel. Om deze te waarborgen gaat stichting KiK licentieovereenkomsten aan met kwaliteitsborgers. Kwaliteitsborgers zijn daarnaast verplicht een training of herhalingstraining voor KiK te volgen. Andere gebruikers kunnen deze een training ook volgen, maar dit is niet verplicht.

Ontwikkelaars & voorschrijvers, bouwers, kwaliteitsborgers en bevoegd gezag werken nu voor gevolgklasse 1 samen in KiK. Wil je ervaring opdoen in gevolgklasse 2, 3 of verbouwingen en alvast wennen aan het samenwerken onder de Wkb, dan kan dat ook met KiK (zie bij projecten)

KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK)

De Wkb schrijft voor dat binnen bouwprojecten in de bouw- en infrasector moet worden gewerkt met een onafhankelijke toegelaten kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger is verplicht gebruik te maken van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving, maar ook om aan te geven of er geen bezwaren zijn tegen start bouw. KiK is zo’n instrument.

Waaruit bestaat KiK?

KiK bestaat uit verschillende items. Allereerst is er de KiK-licentie en het KiK-reglement (beide voor kwaliteitsborgers). En verder:

  • de gratis KiK-tool (alle partijen) met mogelijkheden voor rapportages zoals kwaliteitsborgingsplan, risicoanalyse, bouwrapport.
  • de BRL 5019 voor (kwaliteits)borgers.
  • de KiK-training verplicht voor (kwaliteits)borgers, voor andere gebruikers is de training leerzaam maar facultatief.

Wil je meer weten over de procedure certificering BRL 5019? Kijk dan naar de brochures van certificatie-instellingen Kiwa en SWK/SKG-IKOB.

Hoe word je KiK-kwaliteitsborger?

Je moet als KiK-kwaliteitsborger aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals die in de wet zijn opgenomen. Maar ook aan de eisen van KiK zoals die in de BRL 5019 staan en aan onze bovenwettelijke eisen. Dit geldt zowel voor de organisatie als voor de personen die de kwaliteitsborging uitvoeren. Om gebruik te maken van KiK ga je een licentieovereenkomst aan met KiK. Nadat gebleken is dat de organisatie, het kwaliteitssysteem en de personen voldoen aan de eisen, zal stichting KiK de kwaliteitsborger en de betreffende personen voorlopig toelaten. Als kwaliteitsborger kan je dan een aantal projecten uitvoeren waarbij je aantoont dat je de kwaliteitsborging correct uitvoert. Nadat is geconstateerd dat de kwaliteitsborging correct gebeurt, laat stichting KiK je als kwaliteitsborger definitief toe. De kwaliteitsborger kan gebruik maken van de gratis KiK-tool, de speciaal voor de Wkb gemaakte applicatie als ondersteuning voor het hele kwaliteitsborgingsproces.

Raad van Toezicht stichting KiK

Stichting KiK heeft een Raad van Toezicht met een bestuurder. Henry Meijdam, bestuurder en toezichthouder, treedt op als onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht en Ton Jans, directeur KOMO/KiK, is bestuurder en tevens secretaris. De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen de belangrijkste partijen in de bouw en infra. De leden zijn:

  • Bastiaan Benz, vertegenwoordigt de certificatie-instellingen
  • Margriet Drijver, vertegenwoordigt de corporatiesector als opdrachtgever
  • Henry Meijdam, onafhankelijk voorzitter
  • Peter Jakobs, vertegenwoordigt de bouwers en uitvoerende partijen
  • Keimpe Stroop, vertegenwoordigt de kwaliteitsborgers
  • Ton Jans, bestuurder KiK en secretaris RvT
Henry Meijdam
Bestuurder en toezichthouder
Onafhankelijk voorzitter
Bastiaan Benz
Vertegenwoordigt de certificatie-instellingen
Lid
Margriet Drijver
Vertegenwoordigt de corporatiesector als opdrachtgever
Lid
Peter Jakobs
Vertegenwoordigt de bouwers en uitvoerende partijen
Lid
Keimpe Stroop
Vertegenwoordigt de kwaliteitsborgers
Lid
Ton Jans
Bestuurder KOMO
Bestuurder KiK en secretaris RvT

Commissie van Bezwaar stichting KiK

Stichting KiK hecht waarde aan objectiviteit en betrouwbaarheid. Een onafhankelijk commissie ziet toe dat een kwaliteitsborger die een licentie heeft met KiK of een kwaliteitsborger die wil worden toegelaten tot KiK een bezwaar kan indienen tegen een besluit van de stichting. Hij kan daarvoor terecht bij de onafhankelijke Commissie van Bezwaar van KiK. De commissie doet uitspraken over besluiten van de stichting over: toelatingsbesluiten, sanctiebesluiten, kwalificatiebesluiten en besluiten in het kader van de beslechting van een geschil tussen de indiener en Stichting KiK.

De Commissie van Bezwaar bestaat uit de volgende personen:

Robert-Jan Kwaak
Voorzitter
Jan Pieter van Dalen
Lid
Erik Hoven
Lid
Gert-Jan van Leeuwen
Lid
Erik-Jan de Bont
Secretaris

KiK voor hele bouwkolom

In KiK kan de hele bouwkolom, van ontwikkelaar, kwaliteitsborger tot en met bouwer en bevoegd gezag, met hetzelfde systeem werken. Met KiK tonen zij aan dat zij bij nieuwbouw, verbouw en renovatie voldoen aan publieke en private eisen, projecteisen en aan alle bouwregelgeving. KiK stelt partijen in staat om bouwkwaliteit te plannen, te borgen en aantoonbaar te maken.

Basis voor verzekering

KiK biedt de mogelijkheid om de door verzekeraars vereiste beoordeling van risico’s uit te voeren en beheersmaatregelen te documenteren. Daarmee vormt KiK de basis voor ‘third’ of ‘first party’ verzekeringen op de gerealiseerde bouwwerken. (Een ‘first party’ verzekering van een bouwwerk is een verzekering waarbij de eigenaar van het bouwwerk direct bij de verzekeringsmaatschappij kan aankloppen in plaats van -zoals bij een ‘third party’ verzekering- eerst de aannemer te moeten aanspreken.)

Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.