Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

De rol van de kwaliteitsborger is cruciaal in het nieuwe stelsel. Om deze te waarborgen gaat stichting KiK licentieovereenkomsten aan met kwaliteitsborgers. Daarnaast zijn kwaliteitsborgers verplicht een training of herhalingstraining voor KiK te volgen. Andere gebruikers kunnen ook deze een training volgen, maar dit is niet verplicht.

In de periode tot aan 1 oktober 2022 (of 1 januari 2023 ) de beoogde nieuwe ingangsdatum van de Wkb, kunnen ontwikkelaars & voorschrijvers, bouwers, kwaliteitsborgers en bevoegd gezag in proefprojecten samenwerken in KiK. Op deze manier wennen partijen aan het gebruik van een wettelijke instrument en kunnen zij praktijkervaring opdoen met de Wkb.

KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK)

De Wkb schrijft voor dat binnen de bouw- en infrasector moet worden gewerkt met een onafhankelijke toegelaten kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger is verplicht gebruik te maken van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving maar ook om aan te geven of er geen bezwaren zijn tegen start bouw. KiK is zo’n instrument.

Waaruit bestaat KiK

KiK bestaat uit verschillende items. Allereerst is er de KiK-licentie en het KiK-reglement (beide voor kwaliteitsborgers). En verder:

  • De KiK-tool (alle partijen) met mogelijkheden voor rapportages zoals kwaliteitsborgingsplan, risicoanalyse, bouwrapport.
  • De BRL 5019 voor (kwaliteits)borgers.
  • De KiK-training verplicht voor (kwaliteits)borgers, voor andere gebruikers is de training leerzaam maar facultatief.

Wilt u meer weten over de procedure certificering BRL 5019? Kijk dan naar de brochures van certificatie-instellingen Kiwa en SWK/SKG-IKOB.


Rol kwaliteitsborger is cruciaal in Wkb

Een kwaliteitsborger moet aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals die in de wet zijn opgenomen. Maar ook aan de eisen van KiK zoals die in de BRL 5019 staan en aan onze bovenwettelijke eisen. Dit geldt zowel voor de organisatie als voor de personen die de kwaliteitsborging uitvoeren. Om gebruik te maken van KiK gaat de kwaliteitsborger een licentieovereenkomst aan met KiK. Nadat gebleken is dat de organisatie, het kwaliteitssysteem en de personen voldoen aan de eisen, zal Stichting KiK de kwaliteitsborger en de betreffende personen voorlopig toelaten. De kwaliteitsborger kan dan een aantal projecten uitvoeren waarbij hij aantoont dat hij de kwaliteitsborging correct uitvoert. Nadat is geconstateerd dat de kwaliteitsborging correct gebeurt, zal Stichting KiK de kwaliteitsborger definitief toelaten. Vanaf het moment van voorlopige toelating verleent Stichting KiK de kwaliteitsborger het recht om gebruik te maken van haar KiK-tool.

Raad van Toezicht stichting KiK

Stichting KiK heeft een Raad van Toezicht met een bestuurder. Henry Meijdam, directeur IPO, treedt op als onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht en Ton Jans, directeur KOMO, is bestuurder en tevens secretaris. De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen de belangrijkste partijen in de bouw en infra. De leden zijn:

  • Annemiek Braspenning, vertegenwoordigt de architecten
  • Bastiaan Benz, vertegenwoordigt de certificatie-instellingen
  • Margriet Drijver, vertegenwoordigt de corporatiesector als opdrachtgever
  • Henry Meijdam, onafhankelijk voorzitter
  • Peter Jakobs, vertegenwoordigt de bouwers en uitvoerende partijen
  • Keimpe Stroop, vertegenwoordigt de kwaliteitsborgers
Henry Meijdam
Directeur IPO
Onafhankelijk voorzitter
Annemiek Braspenning
Vertegenwoordigt de architecten
Lid
Bastiaan Benz
Vertegenwoordigt de certificatie-instellingen
Lid
Margriet Drijver
Vertegenwoordigt de corporatiesector als opdrachtgever
Lid
Peter Jakobs
Vertegenwoordigt de bouwers en uitvoerende partijen
Lid
Keimpe Stroop
Vertegenwoordigt de kwaliteitsborgers
Lid
Ton Jans
Bestuurder KOMO
Bestuurder KiK en secretaris RvT

KiK voor hele bouwkolom

In KiK kan de hele bouwkolom, van ontwikkelaar, kwaliteitsborger tot en met bouwer en bevoegd gezag, met hetzelfde systeem werken. Met KiK tonen zij aan dat zij bij nieuwbouw en renovatie voldoen aan publieke en private eisen, projecteisen en aan alle bouwregelgeving. KiK stelt partijen in staat om bouwkwaliteit te plannen, te borgen en aantoonbaar te maken en bestaat o.a. uit de KiK-tool en het KiK Bouwrapport.

Basis voor verzekering

KiK biedt de mogelijkheid om de door verzekeraars vereiste beoordeling van risico’s uit te voeren en beheersmaatregelen te documenteren. Daarmee vormt KiK de basis voor ‘third’ of ‘first party’ verzekeringen op de gerealiseerde bouwwerken. (Een ‘first party’ verzekering van een bouwwerk is een verzekering waarbij de eigenaar van het bouwwerk direct bij de verzekeringsmaatschappij kan aankloppen in plaats van -zoals bij een ‘third party’ verzekering- eerst de aannemer te moeten aanspreken.)

Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.