Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Nu de Wkb is ingegaan voor gevolgklasse 1 (exclusief verbouwingen), wil je jouw organisatie en werkproces goed afgestemd hebben op de nieuwe situatie.  Met KiK kunt je aan de slag in jouw projecten. KiK is altijd en overal inzetbaar, ook voor niet-vergunningplichtige bouwwerken.
Meer weten over gevolgklassen? Klik hier.

Taakverdeling in KiK

Er zijn wettelijke taken voor de kwaliteitsborger of de aannemer. Maar er is ook veel ruimte voor samenwerking. De onderstaande afbeelding laat zien wie welke taken op moet pakken en waar ruimte is voor samenwerking of verdeling van taken.

Kwaliteitsborger
 • Vaststelling
  Risicobeoordeling
 • Vaststelling
  Borgingsplan
 • Kwaliteitsborging / management
 • Verklaring
  Dossier BG
  Consumentendossier

Relevante organisaties en commissie

Binnen het nieuwe stelsel van de Wkb spelen de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een belangrijke rol. Daarnaast heeft KiK een commissie van Beroep en Bezwaar.

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid en maakt deel uit van de rechtspersoon Staat. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk voor een adequaat toezicht op de TloKB. De TloKB heeft een drietal hoofdtaken in de kwaliteitsborging voor het bouwen, bij erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en bij het gecertificeerd werken aan gasverbrandingsinstallaties. De TloKB laat de wettelijk vereiste instrumenten toe (= goedkeuren) voor kwaliteitsborging zoals KiK.

De TloKB krijgt in het nieuwe stelsel de volgende taken:

 • beoordelen van instrumenten aan de wettelijke eisen.
 • bijhouden van een register van toegelaten instrumenten en toegelaten kwaliteitsborgers die deze instrumenten mogen toepassen.
 • toezicht houden op de werking van instrumenten via toezicht op instrumentaanbieders en door ‘reality checks’ op de bouwplaats.
 • opleggen van sancties op instrumenten die onvoldoende werken of niet juist worden toegepast.
 • geven van voorlichting en rapporteren over de werking van de kwaliteitsborging in de bouw.
 • toezicht houden op het werk van de instrumentaanbieders.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zorgt voor de personele bezetting van de TO en draagt verantwoordelijkheid voor een deel van de financiering. Ook is BZK verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. En BZK stelt de bestuurders aan van de TO.

Daarnaast ondersteunt BZK samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een breed gedragen serie proefprojecten onder de naam ‘Klaar voor Kwaliteit’.

Commissie van Bezwaar

De Commissie van Bezwaar is een onafhankelijk commissie waar een kwaliteitsborger zich tot kan wenden om beroep aan te tekenen of bezwaar te maken tegen een besluit van de stichting KiK.

Bezwaar maken
Wanneer een kwaliteitsborger tijdens het kwaliteitsborgingsproces niet voldoet aan de kwaliteitseisen conform de BRL 5019 en/of aan het Reglement voor de toepassing van het KOMO instrument voor de Kwaliteitsborging (KiK)” dan volgt een waarschuwing’, schorsing of de licentie wordt beëindigd. De kwaliteitsborger kan zich hiertegen verweren en contact opnemen met de Commissie van Beroep en Bezwaar via info@kik-komo.nl. Kijk hier voor het reglement.

Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.