Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

U heeft tot aan de ingangsdatum de tijd om uw organisatie en werkproces af te stemmen op de nieuwe situatie. Dat betekent dat u nu al in actie moet komen. Met KiK kunt u direct aan de slag in proefprojecten. KiK is altijd en overal inzetbaar, ook voor niet-vergunningplichtige bouwwerken.

Een proefproject aanmelden
Voorwaarde om u op te geven voor een proefproject is dat de aanmelding geldt voor alle bouwpartijen die bij de kwaliteitsborging betrokken zijn (opdrachtgever, bouwer, kwaliteitsborger, bevoegd gezag). U kunt uw proefproject aanmelden met de knop ‘Aanmelden – proefproject‘.

Wkb: wat verandert er?

De aansprakelijkheid verschuift naar de bouwer, ook na oplevering.

Onafhankelijke kwaliteitsborgers zien erop toe dat het bouwwerk voldoet aan de eisen.

Kwaliteitsborgers nemen een groot deel van de controletaken van het bevoegd gezag over.

Toetsing van het bouwplan vooraf verschuift naar toetsing van het bouwwerk tijdens de bouw en na oplevering.

Kwaliteitsborging met een toegelaten ‘instrument’ (systeem) voor kwaliteitsborging is wettelijk vereist.

Hoe werkt u met KiK in een bouwproject?

Ontwikkelaar/voorschrijver
In samenwerking met
In samenwerking met
Kiest het instrument en de kwaliteitsborger.
Bevoegd gezag
In samenwerking met
In samenwerking met
Accordeert de keuze van het instrument en de kwaliteitsborger.
Verleent omgevingsvergunning, maar beoordeelt niet de technische onderbouwing.
Verleent ‘Ingebruikname’ op basis van de rapportage van de kwaliteitsborger.
Handhaaft op basis van signalen van de kwaliteitsborger en/of derden.
Bouwer
In samenwerking met
In samenwerking met
Kan het instrument kiezen.
Informeert opdrachtgever tijdig en schriftelijk over geconstateerde gebreken in het ontwerp.
Is verantwoordelijk en aansprakelijk, ook nog jaren na oplevering.
Heeft bewijslast (= documenteert de gerealiseerde kwaliteit).
Kwaliteitsborger
Stelt een risicoanalyse op (zo mogelijk op basis van een bouwplantoets).
Stelt o.b.v. de risicoanalyse een borgingsplan op.
Houdt toezicht op basis van het borgingsplan.
Geeft aan dat er geen belemmering is voor‘ Start bouw’.
Toetst op publieke en private eisen.
Signaleert wanneer gerechtvaardigd vertrouwen ontbreekt om te voldoen aan de eisen.
Rapporteert gerechtvaardigd vertrouwen bij oplevering.
Staat onder toezicht van de instrumentbeheerder (KiK).

Commissies

KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC)

De KKTC toetst of de certificatieregelingen in voldoende mate borgen dat ze voldoen aan publieke en private eisen en helpen bij het aantonen van de kwaliteit voor de bewijslast. De certificatieregelingen worden alleen in KiK opgenomen als zij ervoor zorgen dat de kwaliteitsborger minimale controles hoeft uit te voeren. De KKTC bestaat uit deskundigen en heeft een onafhankelijke positie.

Waaruit bestaat een certificatieregeling?
Een certificatieregeling bestaat uit een set van documenten zoals een of meer beoordelingsrichtlijnen (BRL’en), model-certificaten, interpretatiedocumenten van de regeling, etc. In de betreffende BRL’en staan de (private en eventueel publieke) eisen waaraan het product, bouwproces, dienst of managementsysteem moet voldoen, maar ook de eisen aan de organisatie van een certificaathouder en die aan betreffende certificerende-instellingen.

Werkgroep Risicoanalyse

De werkgroep Risicoanalyse beheert en evalueert de webtool (KRM) en laat deze zo nodig aanpassen. De werkgroep bestaat uit onafhankelijke deskundigen waaronder twee professionals op het gebied van risicoanalyse en andere deskundigen waaronder enkele KiK- en KOMO-professionals.

Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging

De Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging (TO) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat de wettelijk vereiste instrumenten toelaat (= goedkeuren) voor kwaliteitsborging zoals KiK. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de TO aan. De TO wordt ingericht per 1 januari 2020 en is vanaf 1 juli 2021 functioneel. Werken met KiK kan al wel: proefprojecten doen en de systematiek ontdekken.

De TO krijgt in het nieuwe stelsel de volgende taken:

  • beoordelen van instrumenten aan de wettelijke eisen.
  • bijhouden van een register van toegelaten instrumenten en toegelaten kwaliteitsborgers die deze instrumenten mogen toepassen.
  • toezicht houden op de werking van instrumenten via toezicht op instrumentaanbieders en door ‘reality checks’ op de bouwplaats.
  • opleggen van sancties op instrumenten die onvoldoende werken of niet juist worden toegepast.
  • geven van voorlichting en rapporteren over de werking van de kwaliteitsborging in de bouw.
  • toezicht houden op het werk van de instrumentaanbieders.
Commissie van Beroep en Bezwaar

De Commissie van Beroep en Bezwaar is een onafhankelijk commissie waar een kwaliteitsborger zich tot kan wenden om beroep aan te tekenen of bezwaar te maken tegen een besluit van de stichting KiK.

Bezwaar maken
Wanneer een kwaliteitsborger tijdens het kwaliteitsborgingsproces niet voldoet aan de kwaliteitseisen conform de BRL 5019 en/of aan het Reglement voor de toepassing van het KOMO instrument voor de Kwaliteitsborging (KiK)” dan volgt een waarschuwing’, schorsing of de licentie wordt beëindigd. De kwaliteitsborger kan zich hiertegen verweren en contact opnemen met de Commissie van Beroep en Bezwaar via servicedesk@kik-komo.nl.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zorgt voor de personele bezetting van de TO en draagt verantwoordelijkheid voor een deel van de financiering. Ook is BZK verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. En BZK stelt de bestuurders aan van de TO.

Daarnaast ondersteunt BZK samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een breed gedragen serie proefprojecten onder de naam ‘Klaar voor Kwaliteit’.

Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.