Privacy en cookieverklaring KiK

KiK respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Eventuele persoonlijke informatie die u verschaft behandelen wij strikt vertrouwelijk en gebruiken wij alleen voor het door u aangegeven doel. Indien van toepassing worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij maken gebruik van Google Analytics om onze website te onderhouden en te verbeteren.

Gegevensverwerking

Het browsen op de website is anoniem, tenzij u uw gegevens aan ons kenbaar maakt. Indien u een contactformulier instuurt, of per email contact met ons opneemt, bewaren wij de door u verstrekte gegevens zolang als nodig is om uw verzoek volledig af te handelen.

Wanneer u het KiK-instrument voor kwaliteitsborging van bouwwerken toepast worden de door u daarvoor ingevoerde persoonsgegevens van het project alleen verwerkt in de database van KiK. Deze gegevens publiceren wij niet.

De gegevens in onze database van kwaliteitsborgers zijn op de website zichtbaar voor zover de wet dat vereist, de overige gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens in de database gebruiken wij niet voor commerciële doeleinden. Deze gegevens kunnen wij wel gebruiken ten behoeve van de stimulering van de toepassing van het KiK-instrument voor kwaliteitsborging.

KOMO registreert in relatie tot KiK de volgende persoonsgegevens:

  • Van licentienemers van KiK verwerken wij de namen, emailadressen en telefoonnummers van de contactpersonen, althans voor zover deze aan ons zijn verstrekt. Op deze wijze kunnen wij hen informeren over (nieuwe) ontwikkelingen rond het KiK-instrument. Een contactpersoon van een licentienemer kan, na te zijn ingelogd op de KiK-website, de gegevens van uitsluitend zijn organisatie en haar gekwalificeerde toepassers inzien en aangeven of deze moeten worden gewijzigd of worden verwijderd. Op het moment dat de licentie wordt beëindigd verwijderen wij de betreffende gegevens, waardoor wij er ook niet meer over beschikken.
  • Van licentienemers van KiK worden de namen, emailadressen en geboortedata van personen geregistreerd die gekwalificeerd zijn voor het gebruik van het KiK-instrument. Deze gegevens verstrekken wij aan organisaties die namens KiK de controles uitvoeren bij de licentienemers. Voor zover de wet dat vereist worden deze gegevens eveneens verstrekt aan het zelfstandig bestuursorgaan dat namens de overheid de toepassing van het KiK-instrument beoordeelt. Op het moment dat de kwalificatie van een persoon voor het gebruik van KiK eindigt worden de gegevens van deze personen verwijderd en wordt door ons niet langer beschikt over deze gegevens. Dit is eveneens van toepassing indien door de licentienemer wordt aangegeven dat een gekwalificeerde persoon niet langer bij hem in dienst is
  • De leden van de KOMO Kwaliteits- en toetsingscommissie (KKTC) beoordelen diverse regelingen die onderdeel zijn van het KiK-instrument. Nadat gebleken is dat deze voldoen aan de daaraan gestelde en/of te stellen eisen worden deze in het KiK-instrument opgenomen. De namen van de leden van deze commissie publiceren wij op de KiK-website voor zover daarvoor toestemming is verleend. Deze namen worden verwijderd als de betreffende persoon dat bij ons aangeeft, of als zijn/haar lidmaatschap vervalt.
  • Het bestuur moet representatief zijn voor de bouwsector en de bouwsector moet weten wie ze eventueel kan aanspreken. De namen van de leden van het bestuur en de organisatie die zij representeren worden gepubliceerd op de KiK-website voor zover daarvoor toestemming is verleend. Deze namen worden ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK).
    De betreffende namen worden verwijderd als de betreffende persoon dat bij ons aangeeft of als zijn lidmaatschap vervalt.
  • Van de directeur, de operationeel manager en kwaliteitsmedewerkers van KiK worden de namen gepubliceerd op de KiK-website. De operationeel manager is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze namen worden verwijderd als het dienstverband met de betreffende persoon eindigt.

De gegevens van licentienemers en hun gekwalificeerde medewerkers worden niet beschikbaar gesteld aan andere organisaties, tenzij de wet dat vereist. Indien de wet vereist dat de namen beschikbaar worden gesteld, worden deze alleen beschikbaar gesteld voor zover de wet dat vereist. Voor zover organisaties toestemming hebben voor inzage in de KiK-database kunnen deze de daar geregistreerde namen niet inzien.

Beveiliging

Door ons zijn alle mogelijke voorzorgen genomen om van licentienemers de gegevens van contactpersonen en gebruikers te beschermen. Wel worden gegevens van de organisaties gepubliceerd op de KiK-website. Door de publicatie van deze gegevens kan een organisatie worden geselecteerd voor de toepassing van het KiK-instrument en kan worden nagegaan of de betreffende organisatie nog toegelaten is voor het gebruik van het KiK-instrument.

Voor zover wettelijk vereist melden wij deze gegevens eveneens bij het zelfstandig bestuursorgaan dat door de overheid is belast met het toezicht op de instrumenten voor kwaliteitsborging.
Uiteraard kunt u op de website zelf uw eigen gegevens inzien. Indien in ons overzicht onverhoopt onjuistheden mochten staan, nodigen wij u uit om ons digitaal of schriftelijk te verzoeken om de betreffende gegevens aan te passen.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij bijhouden hoe bezoekers onze website gebruiken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde IP-adressen, m.a.w. daarbij worden géén gegevens van de betreffende websitebezoeker opgeslagen, maar alleen welke pagina’s worden bezocht en hoe lang een sessie duurt. De verkregen informatie wordt opgeslagen op een server van Google in de VS. In geval van een wettelijke verplichting kan deze informatie aan derden worden verschaft. Ook wordt de informatie door de provider voor analyse bewerkt. De provider heeft geen toestemming om deze informatie te gebruiken voor andere diensten.

Nieuwsbrief en blogs

KiK publiceert geregeld een algemene nieuwsbrief (per email) en blogs (op de KiK-website). Op deze wijze informeren wij onze klanten, stakeholders en geïnteresseerden over (nieuwe) aspecten van het KiK-instrument. Daarnaast publiceren wij een nieuwsbrief t.b.v. de licentienemers, ‘MIJN KiK Actueel’. In deze nieuwsbrief staan zaken die specifiek voor licentienemers van belang zijn. Uw e-mailadres wordt alleen aan het betreffende bestand van de nieuwsbrief toegevoegd indien u ons daarvoor toestemming verleent of heeft verleend. U kunt zich op elk willekeurig moment afmelden voor deze nieuwsbrief.

Toepasselijk recht

Op deze website en alle documenten die behoren bij deze website is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze website zullen bij uitsluiting worden berecht door een door ons uit te kiezen rechtbank.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement wanneer nodig aan te passen. Eventuele wijzigingen publiceren wij op deze website.

KiK
Burg. van Reenensingel 101
Postbus 420
2800 AK Gouda