Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Inleiding

Ten behoeve van de Wet Kwaliteitsborging voor Bouwwerken (Wkb) heeft de Stichting KOMO, als keurmerk systematiek voor de bouwkolom, zich ten doel gesteld om een hiervoor een generiek instrument te ontwikkelen, inzetbaar in meerdere gevolgklassen, en resulterend in verzekerbare bouwwerken. Het gevolg van deze ontwikkeling is het KOMO instrument voor Kwaliteitsborging van bouwwerken, kortweg KiK. Het instrument betreft een systematiek voor borging van mogelijke risico’s dat een bouwwerk niet gaat voldoen aan publieke en/of private eisen die van toepassing zijn. KiK kan worden toegepast door:

  • Planontwikkelaars en voorschrijvers waarmee al vroeg geanticipeerd kan worden op mogelijke risico’s waardoor deze efficiënt voorkomen kunnen worden.
  • Bouwers voor de borging van de mogelijke risico’s, de vastlegging van de uitgevoerde beheersmaatregelen, de gerealiseerde kwaliteit en het gebouwdossier
  • Kwaliteitsborgers volgens de Wkb voor de controle van de borging van de risico’s, de rapportage en “de verklaring” conform de Wkb.

Op het gebruik van de website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden voor het gebruik van het instrument KiK zijn opgenomen in de daarvoor afgesloten licentieovereenkomsten met het bijbehorende reglement van KiK. Op het gebruik van het logo zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in het ‘Reglement voor het gebruik van het KiK-merk van de Stichting KOMO’.

Beveiliging

Uw privacy vinden wij van groot belang, de wijze waarop wij met de door u verstrekte gegevens omgaan is opgenomen in ons privacy statement, in dat statement is eveneens aangegeven:

  • In welke situaties uw gegevens door ons worden gepubliceerd en wanneer niet en zo ja welke gegevens worden gepubliceerd
  • In welke situatie uw gegevens door ons worden doorgegeven en aan wie.

In alle andere gevallen worden de door u verstrekte gegevens alleen gebruikt voor het toezenden van de door u gevraagde informatie.

Op de KiK website wordt toezicht uitgeoefend t.a.v. het ongeautoriseerd uploaden en/of downloaden van informatie en/of het wijzigen van de inhoud. Dergelijke pogingen en pogingen om de beveiliging van onze website uit te schakelen of te omzeilen zijn verboden. Ook het gebruik van de KiK website voor andere doelen dan waarvoor deze bestemd is, is niet toegestaan. Indien een ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik wordt geconstateerd zal daarvan aangifte worden gedaan. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met dit toezicht.

Copyright

De gehele inhoud van de website is het eigendom van de Stichting KOMO waarbij alle rechten zijn voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van KOMO mogen geen onderdelen van deze website worden toegepast in andere systemen c.q. worden nagemaakt, verzonden of gekopieerd. Het is wel toegestaan om informatie te downloaden die als zodanig daarvoor ter beschikking is/wordt gesteld.

Disclaimer

De website en diverse documenten kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites, ook kunnen deze informatie bevatten die ontwikkeld is en onderhouden wordt door andere organisaties. Indien de informatie is ontleend aan andere organisaties, is dat duidelijk aangegeven. Dergelijke hyperlinks en informatie is opgenomen voor het gemak van bezoekers van deze website en de Stichting KOMO neemt geen verantwoording voor de inhoud en volledigheid van de betreffende informatie en aanvaart ook geen aansprakelijkheid hiervoor.

Eventuele verwijzingen naar specifieke commerciële informatie, producten, processen of diensten c.q. het gebruik van handelsnamen en merken op de website is t.b.v. het gemak van de bezoekers en dient niet te worden opgevat als een aanbeveling of begunstiging daarvan.

Gebruik KiK-tool gratis

Met de gratis KiK-tool kan de kwaliteitsborger een risicobeoordeling en een borgingsplan van het bouwplan maken. De KiK-tool biedt een digitaal platform waarin alle partijen kunnen samenwerken om de kwaliteitsborging efficient vorm te geven. Daarnaast geeft de tool een overzichtelijk beeld van de risico’s en beheersmaatregelen, ofwel ‘kwaliteitsborging op maat’.

De KiK-tool genereert diverse verplichte rapportages, maar ook voor bewijsvoering van de bouwer is de KiK-tool relevant. Hoewel de kwaliteitsborger ‘hoofdgebruiker’ is van de KiK-tool kunnen de andere partijen zoals de opdrachtgever en aannemer meeleesrechten krijgen in de KiK-tool.

Geheimhouding en onafhankelijkheid

Met uitzondering van de informatie die publiekelijk moet worden gepubliceerd c.q. moet worden verstrekt aan het bevoegd gezag, zullen partijen alle informatie met betrekking tot de toepassing van het instrument zoals gepubliceerd op de website geheimhouden. De betreffende informatie mag en zal alleen worden gebruikt t.a.v. het functioneren van het instrument. De medewerkers van de Stichting KOMO, haar licentienemers en de toepassers van het instrument zijn gebonden aan deze geheimhouding.

De onafhankelijkheid van de (afdelingen van) organisaties en hun medewerkers, die het instrument toepassen zoals opgenomen op deze website, moet zijn geborgd. Voor zover van toepassing moeten de betreffende medewerkers tevens bevoegd zijn om de vereiste bouwkwaliteit te borgen binnen de organisatie. Op de onafhankelijkheid wordt toezicht uitgeoefend door ons en onze licentienemers.

Gebruik logo

In het te downloaden document over het gebruik van het KiK-logo staat vermeld aan welke partijen het is toegestaan om hiervan gebruik te maken.

Aansprakelijkheid

Door de Stichting KOMO is alles in het werk gesteld om de volledige en juiste informatie te verstrekken. Desondanks is het niet uitgesloten dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt. Het is dan ook niet mogelijk om de juistheid, volledigheid of relevantie van de inhoud van de website te claimen. Door de Stichting KOMO worden claims t.a.v. aansprakelijkheid met betrekking tot fouten, het ontbreken van informatie en de inhoud van de website dan ook niet geaccepteerd.

Door de Stichting KOMO, haar licentienemers en toepassers van de inhoud van de website, noch door hun medewerkers, kan en mag op expliciete noch op impliciete wijze garantie gegeven worden t.a.v. de inhoud en toepassing van de website.

Toepasselijk recht

Op deze website, alle documenten die behoren bij deze website, ons instrument en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van de website mogen voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze website zullen bij uitsluiting worden berecht door een door ons uitgekozen rechtbank.

Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.