Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
28-04-2020
René de Kwaadsteniet, bestuurder KiKCampus

René de Kwaadsteniet, bestuurder KiKCampus

Bewijslast vanuit BW, ook voor infrastructurele projecten

René de Kwaadsteniet, bestuurder van de KiKCampus, ontmoet veel mensen uit de bouw- en infrabranche. Ook van brancheverenigingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Uit de gesprekken maakt hij op dat de sector zich onvoldoende lijkt te realiseren dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ook voor hen geldt. Niet alleen de Wkb is relevant voor de GWW-sector, de wijziging van het Burgerlijk Wetboek dat de aansprakelijkheid van aannemers versterkt, is minstens zo belangrijk.

“Terwijl juist nu de bouw en infra proefprojecten zouden moeten initiëren om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie met de Wkb in 2021”, geeft René de Kwaadsteniet aan.

Wkb ook voor GWW-projecten!

“Projecten in de GWW hebben betrekking op het ontwerp en de realisatie van wegenbouw, grondwerken, waterbouw en railbouw. Zoals de bouw van dijken, de aanleg van wegen en het bouwen van bruggen, viaducten en tunnels. In de GWW-sector moeten de volgende bouwprojecten aan de Wkb voldoen: alle (ver)bouwprojecten (geen gebouw zijnde) van maximaal 20 meter hoog die geheel of gedeeltelijk bovengronds zijn! Dus ook een damwand van betonblokken, stuw, sluis, aquaduct, taluds of kleine fietstunnels. Wegen daarentegen vallen op basis van deze criteria niet onder de Wkb.”

Wijziging BW: aannemer aansprakelijk

“De Wkb voert verschillende aanpassingen door van het Burgerlijk Wetboek (BW) om de positie van de opdrachtgever te versterken”, merkt René de Kwaadsteniet op. “Een van die aanpassingen is dat de aannemer aansprakelijk is voor alle gebreken die niet in het consumentendossier (tussen aannemer en opdrachtgever, red.) staan, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer toe te rekenen zijn. Dus hij krijgt ook een bewijslast. Dit geldt ook voor infrastructurele projecten!”

De aannemer krijgt bewijslast. Dit geldt ook voor infrastructurele projecten!
René de Kwaadsteniet, bestuurder KiKCampus

Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter MKB INFRA

MKB INFRA herkent dit

MKB INFRA is de brancheorganisatie die de belangen behartigt van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond-, water- en wegenbouw. Wij vroegen Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter/directeur van MKB INFRA, naar de bewustwording van de Wkb en de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek bij zijn achterban.

“Ik vind wat René de Kwaadsteniet opmerkt heel herkenbaar. Wij hebben als brancheorganisatie stappen ondernomen om de Wkb bij onze achterban onder de aandacht te brengen. Zo schakelden wij Peter Ligthart in, adviseur Bouwregelgeving en Kwaliteitsmanagement. Hij heeft diverse presentaties in het land gegeven. Omdat wij zijn aangesloten bij de Aannemersfederatie Nederland liften wij tevens mee op de informatie en de activiteiten van deze branchevereniging. Ik denk dat ondanks alle inspanningen het zeker geen kwaad kan om dit onderwerp nog eens onder de aandacht te brengen.”

De KiKCampus helpt ook de GWW-sector

René de Kwaadsteniet onderstreept het belang om proefprojecten te starten in de aanloop naar de Wkb: “bijvoorbeeld om werkervaring op te doen met de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bouwpartijen (aannemer, bevoegd gezag, kwaliteitsborger en opdrachtgever/ontwikkelaar/voorschrijver).”

“Wie een proefproject gaat starten, de KiK-training wil volgen of op een andere manier geholpen wil worden, kan contact opnemen met de KIKCampus. U kunt ons mailen via jk@kikcampus.nl of bellen 085-9025890. Wij hebben een breed aanbod aan diensten om ook de GWW-sector te helpen te voldoen aan de Wkb en bij proefprojecten. Denk daarbij aan advisering, begeleiding (ook bij certificering), training, voorlichting en tools.”

Laatste nieuws: Omgevingswet en Wkb uitgesteld

Sinds kort is bekend dat de beoogde ingangsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is uitgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Ollongren aan dat de Omgevingswet en de Wkb onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zij streeft ernaar de Kamer vóór de zomer van 2020 te informeren over een definitieve invoeringsdatum. In de besluitvorming over de ingangsdatum weegt de minister mee dat partijen die moeten investeren (of al hebben geïnvesteerd, red.) in de nieuwe marktactiviteiten in het kader van de Wkb, veel onzekerheid zullen ervaren door het verschuiven van de datum. Wij verwachten dat de minister de ingangsdatum een half jaar uitstelt tot medio 2021.

In de komende periode gaat het kabinet onverkort door met de voorbereidende activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle invoering van de Wkb. Ook het kwaliteitsborgingsinstrument KiK en het Kennis- en implementatieplatform Kwaliteitsborging de KiKCampus gaan door op de weg die is ingeslagen, zoals de toelating van KiK-kwaliteitsborgers en de begeleiding van organisaties in de voorbereiding van de Wkb.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.