Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Wkb, kwaliteitsborging en KiK: tien veel gestelde vragen en de antwoorden daarop

Terug naar Nieuws
06-01-2017

De Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) roept vragen op. Hoe beheersen bouwers hun aansprakelijkheidsrisico? Hoe kan de bouwkolom efficiënt samenwerken aan kwaliteit? Wat is een ‘instrument’ in het kader van de Wkb en wat niet?
Hier 10 veelgestelde vragen en de antwoorden daarop!

Is een BRL, zoals BRL5019, géén kwaliteitsborgingsinstrument in de zin van de wet?

Nee, de BRL5019 alleen is niet voldoende. Toegelaten kwaliteitsborgings­instrumenten moeten voldoen aan specifieke kenmerken en voorwaarden. Een essentiële voorwaarde vormt de projectspecifieke risicobeoordeling, op basis waarvan een gevalideerd borgingsplan moet worden opgesteld. Hiervoor is KiK, in nauwe samenwerking met de certificatie instellingen, speciaal ontwikkeld. De BRL 5019 als onderdeel van KiK borgt vervolgens de deskundigheid, onafhankelijkheid en aantoon­baarheid/werkwijzen van de kwaliteitsborger

Kan een bouwpartij, onder de Wkb, elke risicobeoordelingstool gebruiken in combinatie met een toegelaten kwaliteitsborgingsinstrument?

De wet schrijft voor dat de risicobeoordelingstool gebruikt moet worden die onderdeel is van het toegelaten instrument. In het geval van KiK is dat het KiK Risicomodel, een gebruiksvriendelijke, online tool die is afgestemd op gebruikerswensen vanuit de markt.

Kunnen partijen in de bouwkolom, bijvoorbeeld een bouwbedrijf, elk met een eigen, andere risicobeoordelingstool en/of instrument werken?

Theoretisch wel, maar handig is het niet. In KiK sluiten de modules per gebruikersgroep naadloos op elkaar aan. Iedereen werkt in dezelfde systematiek, misverstanden worden voorkómen en soepel samenwerken bevordert voortgang en bouwkwaliteit. Er zijn speciale KiK modules voor a) ontwikkelaars en voorschrijvers, b) voor bouwers en c) voor kwaliteitsborgers. Deze integreren tot één transparant kwaliteitssysteem.

Welk resultaat boek je als je met KiK werkt nadat de Wkb is aangenomen?

Met het straks officieel toegelaten instrument KiK kan aantoonbaar worden voldaan aan alle bouwregelgeving én aan private kwaliteitseisen. Het is geschikt voor alle typen bouwwerken en voor alle gevolgklassen. KiK helpt efficiënter te bouwen, faalkosten te verminderen en het ondersteunt innovatieve bouwconcepten. KiK maakt bouwwerken optimaal verzekerbaar. Hét instrument voor kwaliteitsborging in de bouw is mee-ontwikkeld door maar liefst 30 (branche)organisaties in en rond de bouw. KiK is er voor ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwers en kwaliteitsborgers.

Is er een training nodig om met KiK te kunnen werken?

Ja, gebruikers volgen verplicht een training om op een correcte manier te kunnen werken met KiK. Dat geldt voor alle gebruikersgroepen. Kwaliteitsborgers dienen daarnaast gecertificeerd te zijn voor de BRL5019. De cursus duurt een dag. Inschrijven en informatie via info@kik-komo.nl.

Heeft KOMO een systematiek in KiK opgenomen om bouwbedrijven te ontzorgen?

Jazeker, want de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bouwer onder de Wkb zijn evident. De bouwer heeft de bewijslast, hij moet aantonen dat het werk correct is uitgevoerd. Daarnaast moet hij –bij vergunning- plichtige projecten- werken met een toegelaten kwaliteitsborger. Dat kost geld. Geld dat waarschijnlijk in de bouwsom begrepen zal zijn. Hoe meer de bouwer zelf kan doen aan kwaliteitsborging, des te meer geld hij bespaart. De bouwer profiteert maximaal als hij certificeert of gecertificeerd is voor BRL5019 scope bouwers, of bij specifiek geborgde concepten bijvoorbeeld voor BRL0994 of BRL0905-1. Dan kan hij de inzet van de kwaliteitsborger minimaliseren. Meer uitleg staat hier. Tegelijk zorgt KiK ervoor dat bouwers geen onnodig risico lopen en maakt het bouwwerken naast ‘traditioneel’ ook ‘first party’ verzekerbaar.

Welke partijen hebben KiK mee-ontwikkeld binnen het Platform Voorbereiding Stelselherziening?

Aannemersfederatie Nederland (AFNL), de Bond Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB), de Bond van Fabrikanten van Betonproducten (BFBN), de Branchevereniging TIS, Bouw Regelgeving Informatie Systeen (BRIS), Bureauleiding Informatiebureau Kunststof­leidingsystemen, Cement & Beton Centrum, de Vereniging FBS, de Federatie NRK Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie, het Kennisinstituut voor de installatiesector (ISSO), Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), Mineral Wool Association Benelux (MWA), Nederlandse Mortelorganisatie (NEMO), Nederlandse Norm (NEN), de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), de Vereniging van Producenten en Leveranciers van Bitumen Afdichtsystemen (ProBitumen Benelux), de Vereniging Researchgroep Betonwapening (RBW), de Stichting SBRCUnet, de Vereniging Dakdekkingsbranche Nederland (Vebidak), de Vereniging van fabrikanten en importeurs van PVC kunststofdakbedekking (Vekudak), de Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP), de Vereniging van Fabrikanten en leveranciers van hulpstoffen voor mortel en beton (VHB), de Vereniging leveranciers betonreparatieproducten (VLB), de Vereniging Nederlandse Kalkzandsteenplatform (VNK), het Verbond van Verzekeraars, de Brancheorganisatie van de Betonmortelindustrie (VOBN), de Nederlandse Vereniging van Certificatieinstellingen (NVCi), de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN).

Is of komt er een gebruikersplatform voor KiK-gebruikers?

Het is belangrijk dat KiK-gebruikers vertegenwoordigd zijn in een Stuurgroep om zo een continue en gedragen doorontwikkeling mogelijk te maken. Ook de kwaliteitsborgers hebben aangegeven zo’n gebruikersraad belangrijk te vinden. KOMO bepleit om die ‘multidisciplinair’ gestalte te geven, dus ook met bouwers, voorschrijvers en ontwikkelaars. KiK is immers modulair beschikbaar voor alle betrokkenen; interactie en soepel samenwerken in hetzelfde systeem verdient ook gemeenschappelijke afstemming en verdieping.

Wanneer wordt KiK officieel ‘toegelaten’?

De instantie die daarover gaat, de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). KiK is voorlopig toegelaten, totdat de TloKB formeel bestaat. De planning van BZK is maart 2022. Dan kunnen instrumentaanbieder formeel  worden voorgelegd om toegelaten te worden.

Stel de Wkb wordt niet aangenomen – of vertraagd ingevoerd. Blijft KiK dan gewoon beschikbaar?

 Ja. Want KiK heeft ook onder het huidige bouwstelsel (zonder private kwaliteitsborging) een toegevoegde waarde voor de markt. Het draagt bij aan de bouwkwaliteit, de risicobeperking en de verzekerbaarheid van projecten in woningbouw, utiliteitsbouw en bij infrastructurele werken. Een vertraagde invoering van de Wkb staat de toegevoegde waarde van KiK voor de bouwpartijen dan ook niet in de weg.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.