Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: kwaliteitsborging verschuift naar marktpartijen

Terug naar Nieuws
29-10-2016

Door de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen treden veranderingen op in bepalingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Woningwet. De doelstellingen van de Wkb zijn om de kwaliteitsborging expliciet bij marktpartijen in de bouw neer te leggen en om de positie van de bouwconsument (opdrachtgever) te versterken.

Tot nu toe verleende het bevoegd gezag, meestal een gemeente, een omgevingsvergunning wanneer de aanvrager aannemelijk had gemaakt dat het bouwwerk zou gaan voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. Het bevoegd gezag hield, na het verlenen van de vergunning, toezicht op de naleving van de voorschriften.

Nieuw situatie: check privaat en achteraf

Uitgangspunt van het nieuwe wetsvoorstel is dat de overheid de kaders stelt, maar de marktpartijen moeten toetsen of het bouwwerk voldoet. Als dat zo lijkt te zijn, spreken zij het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. De bouwsector moet goedgekeurde beoordelingsmethoden (instrumenten) inzetten, waaraan de bouw wordt getoetst. De opdrachtge­ver kiest een kwaliteitsborgingsinstrument, zoals KiK, en een partij om het instrument toe te passen: de kwaliteitsborger. De toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw keurt de instrumenten en de instrumenten de kwaliteitsborgers. Zowel de instrumenten als de kwaliteitsborgers worden door de toelatingsorganisatie opgenomen in een register. Bij de vergunningaanvraag meldt de opdrachtgever aan het bevoegd gezag in welke gevolgklasse het bouwwerk valt en geeft hij aan welk instrument hij gaat gebruiken en welke kwaliteitsborger het gekozen instrument gaat toepassen. Het bevoegd gezag toetst niet inhoudelijk aan bouwtechnische voorschriften, maar controleert of de opdrachtgever werkt met een toegelaten, geschikt instrument en met een toegelaten kwaliteitsborger.

Kwaliteitsborger ziet toe op naleven voorschriften

De kwaliteitsborger gaat na of het resultaat van het bouwproces voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Constateert hij dat dit niet het geval is, dan meldt hij dat aan de opdrachtgever en bouwer en zal de bouwer er voor moeten zorgen dat alsnog aan de voorschriften wordt voldaan. Vóór de oplevering controleert de kwaliteitsborger het gebouw en verstrekt hij de opdrachtgever een verklaring (conform de Wkb). De opdrachtgever levert deze verklaring samen met een gereedmelding en de revisietekeningen van de bouwer aan het bevoegd gezag.

KiK is altijd inzetbaar – bij elk bouwproject

Dertig (branche)organisaties in en rond de bouw vroegen aan kwaliteitsexpert KOMO een instrument in het kader van de Wkb te ontwikkelen: het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KiK). KiK is het eerste instrument in zijn soort dat operationeel is en biedt direct al aansprekende voordelen: inzetbaar voor alle soorten bouwwerken (woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructurele kunstwerken); inzetbaar voor zowel vergunningplichtige bouwwerken als niet-vergunningplichtige bouwwerken; inzetbaar voor alle gevolgklassen; faciliteert meerdere verzekeringsopties; stelt de bouwkolom in staat om één taal te spreken als het om kwaliteitsborging gaat. Intekenen op KiK kan al. Doe het nu. Dan werkt u straks intuïtief met het preferente branche-instrument.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.