Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
22-05-2023

Uit: ArchitectenPunt, Wkb-editie voorjaar 2023

Op 1 januari 2024 gaat het gebeuren: dan wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) na jaren van uitstel daadwerkelijk ingevoerd. Deze invoering heeft invloed op iedere schakel in de bouwketen, want om de Wkb goed uit te voeren is het noodzakelijk om werkprocessen op het nieuwe stelsel af te stemmen. KOMO draagt met  het KOMO instrument voor de Kwaliteitsborging (KiK) bij aan deze afstemming.

 ‘Waar je als architect nu in vooral in het vergunningstraject wordt getoetst, wordt het ontwerp straks ook gedurende de realisatiefase gecontroleerd of het -zeker bij revisies- voldoet aan wet- en regelgeving,’ vertelt operationeel manager KiK Lars Kiebert. ‘De vergunningsaanvraag behelst vanaf 2024 uitsluitend het omgevingsplan en welstand, het technische gedeelte wordt gecontroleerd door de kwaliteitsborger.’

Integrale kwaliteitsborging in elke gevolgklasse
Met KiK kunnen architecten al vanaf planvorming optimaal anticiperen op integrale kwaliteitsborging in elke gevolgklasse. KiK zorgt ervoor dat je binnen de kaders van wet- en regelgeving blijft. Hoe vroeger de risico’s rond een bouwproject bekend zijn, des te eerder zijn de juiste borgingsmaatregelen te nemen. ‘KiK stelt architecten in staat om al vanaf de ontwerpfase te anticiperen op de kwaliteit die in de opleveringsfase noodzakelijk is. KiK stroomlijnt de kwaliteitsborging gedurende het hele proces. En omdat zowel ontwikkelaars en voorschrijvers, als bouwers en kwaliteitsborgers met KiK kunnen werken, spreekt iedereen dezelfde taal.’

Van uitstel komt geen afstel

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aanvaard en na een aantal malen uitstel zal de wet, tegelijk met de Omgevingswet, op 1 januari 2024 worden ingevoerd. ‘Het is voor veel betrokken partijen behoorlijk frustrerend dat de invoering zo vaak is uitgesteld en onzeker bleef. Zeker de onzekerheid zorgt ervoor dat partijen in een wachtstand staan. Vergelijk het met het leren voor een toets. Wie gaat er starten met leren als niet zeker is wanneer de toets is? Hetzelfde principe zie je terug bij diverse partijen in de bouw.’

Nieuwe focus

‘Met de invoering van de Wkb komt er een nieuwe focus. De nadruk op het voldoen aan wet- en regelgeving verschuift van de vergunningsfase naar de realisatie- en opleverfase. Het vergroten van de betrokkenheid van de architect tijdens de realisatie is hiermee een van de directe gevolgen van de Wkb. Voor een zo soepel mogelijk proces is overigens iedere stakeholder in een bouwproject erbij gebaat om zo vroeg mogelijk in het proces te gaan samenwerken. Door elkaar op de hoogte te houden van revisies en deze te toetsen binnen KiK wordt de kwaliteit optimaal geborgd. KiK helpt je aantoonbaar te voldoen aan alle kwaliteitseisen rond ieder bouwwerk. Vanuit wetgeving en private en projectspecifieke eisen. Gemakkelijk, transparant en doelgericht.’

 

Kwaliteitsborging
Met KiK spreekt iedereen dezelfde taal
Artikel in ArchitectenPunt
Artikel in ArchitectenPunt

Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.