Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
27-07-2021

KiK schreef een artikel over de Wkb voor het vakblad Bouw & Aanbesteding van juli 2021. Hieronder ziet u de integrale tekst.

Alle bouwpartijen gaan anders werken onder de Wkb

Bewoners, opdrachtgevers en overheid willen graag gebouwen van goede kwaliteit met minder bouwfouten en gebreken. Bij verbeterde bouwkwaliteit kunt u onder andere denken aan een goede brandveiligheid, isolatie, ventilatie en een laag energieverbruik. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (vanaf nu Wkb) gaat hiervoor zorgen.

De Wkb (ingangsdatum 1 juli 2022) geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse, gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld grondgebonden eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden.

Anders werken onder de Wkb

De Wkb maakt onderdeel uit van een nieuw bouwstelsel, waarbij verschillende wetten worden aangepast. Bouwen onder de Wkb vraagt om een andere manier van werken. Van toetsing vooraf in de huidige situatie naar controle op de uitvoering van bouwactiviteiten met een verplicht gesteld instrument en een onafhankelijke kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger beoordeelt tijdens de bouw tot de oplevering, of het bouwwerk voldoet aan de wettelijke eisen. Dat gebeurt met een verplicht kwaliteitsborgingsinstrument, zoals KiK.

Bewijsvoering bouwer

Gelijktijdig met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet is ook de aansprakelijkheid van de bouwer aangepast in het Burgerlijk wetboek. De aannemer moet nog beter opletten wat hij doet en hoe hij bouwt. De gewijzigde bewijslast betekent dat hij aansprakelijk is voor gebreken, ook na oplevering. Dat geldt voor projecten die starten vanaf 1 juli 2022. Er is de bouwer veel aan gelegen om de bewijslast te managen. Daarbij helpen KOMO-certificaten. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@komo.nl.

Hoe ziet de nieuwe werkwijze er in de praktijk uit?

Stel dat de opdrachtgever kiest voor zijn (ver)bouwproject voor de KiK-kwaliteitsborger. Hoe verloopt dan het proces? Allereerst toetst de architect, adviseur, aannemer of kwaliteitsborger het bouwplan aan het Bouwbesluit. In overleg stelt de bouwer, architect, adviseur of de KiK-kwaliteitsborger een risicobeoordeling op van het bouwplan.

Naast de verplichte activiteit (effen blauw of oranje) heeft Iedere bouwpartij binnen KiK invloed op of geeft input voor onderdelen van het kwaliteitsborgingsproces. De mate waarin is afhankelijk van ieders kwaliteitssysteem.

Risicobeoordeling en borgingsplan

De risicobeoordeling toont de kans dat een ongewenste gebeurtenis (niet voldoen aan een wettelijke eis) optreedt. Deze vormt de basis voor het borgingsplan. Het borgingsplan beschrijft welke acties moeten worden uitgevoerd om de risico’s te voorkomen of te beperken. En daarmee te voldoen aan de bouwvoorschriften en eventuele private eisen te borgen. Het is uitsluitend de kwaliteitsborger die de risicobeoordeling en het borgingsplan vaststelt.

Samen met de keuze voor de kwaliteitsborger en het instrument stuurt de opdrachtgever deze gegevens naar de gemeente: dit is de zogenoemde bouwmelding.

Start bouw

Na de bouwmelding kunnen de bouwwerkzaamheden starten! De kwaliteitsborger ziet op basis van zijn borgingsplan toe op de bouwactiviteiten. Ondertussen wordt aan het dossier bevoegd gezag gewerkt. De gemeente kan het dossier gebruiken bij eventuele toekomstige calamiteiten met de bouwwerken.

Oplevering

Bij oplevering moet de opdrachtgever een gereed melding aanleveren bij de gemeente. Deze melding gaat samen met aanlevering van het dossier bevoegd gezag (publiekrechtelijk) en de verklaring van de kwaliteitsborger. De verklaring laat zien dat het bouwwerk aan de regels voldoet en bevat ook een rapportage van het resultaat van de uitgevoerde kwaliteitsborging.

Ingebruikname

Het dossier bevoegd gezag, inclusief de verklaring van de kwaliteitsborger, zal uiterlijk tien dagen voor de eerste oplevering bij de gemeente aangeleverd moeten zijn. Indien de gemeente na tien werkdagen niets heeft laten horen dan kunt u aannemen dat de gemeente geen bezwaar heeft tegen ingebruikname van het bouwwerk. Heeft de opdrachtgever een deel van het gebouw laten verbouwen dan geldt dit niet voor het hele gebouw maar alleen voor het nieuwe, verbouwde deel.

Oefenen met proefprojecten

Om zich goed voor te bereiden op de Wkb oefenen bouwpartijen alsof de Wkb al is ingegaan. De proefprojecten hebben als doel ervaring op te doen met instrumenten voor kwaliteitsborging en met de samenwerking tussen verschillende partijen. Wacht niet en zorg dat u bent voorbereid op de Wkb! Neem contact met ons op via info@kik-komo.nl!

 

NB Omdat het artikel al enige tijd geleden is geschreven, is de ingangsdatum van de Wkb in het blad nog 1-1-2022 i.p.v. 1-7-2022.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.