Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

KiK als borgingsinstrument voor gecertificeerde kwaliteitsborgers met BRL 5019 – aanmelden kan nu

Terug naar Nieuws
19-11-2016

In KiK, het instrument voor kwaliteitsborging in de bouw, is de BRL 5019 geïntegreerd. Gecertificeerde kwaliteitsborgers die met deze BRL werken, springen als het ware op een rijdende trein en kunnen snel met KiK aan de slag. KiK stelt hen in staat om de belangrijke rol die hen is toebedeeld onder de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) professioneel en doordacht gestalte te geven. Met KiK wordt het kwaliteitsborgingsproces beheerst en kan worden vastgesteld dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving (w.o. het Bouwbesluit) en aan private kwaliteitseisen.

KiK: op maat gesneden voor de bouw

Samenwerking tussen verschillende bouwpartijen op het gebied van kwaliteitsborging is onder de nieuwe bouwregelgeving cruciaal. Een juiste afstemming tussen ontwikkelaars, architecten en andere voorschrijvers, bouwbedrijven, onderaannemers, leveranciers en kwaliteitsborgers leidt tot de gewenste resultaten. Om een Babylonische spraakverwarring te voorkómen, is het dus belangrijk dat alle partijen volgens dezelfde systematiek werken en zo elkaars taal spreken. Het instrument KiK is daarvoor bij uitstek geschikt. Het is ontwikkeld op verzoek van de markt en daar ook precies op afgestemd. En het biedt functionaliteit voor alle bij een bouwwerk betrokken partijen.

Geen andere instrumenten nodig

Naast KiK zijn geen andere instrumenten in het kader van de Wkb nodig. KiK is geschikt voor alle typen bouwwerken (woningen, utiliteit, infrastructurele kunstwerken), ook voor bouwwerken die niet vergunningplichtig zijn, en voor alle drie de gevolgklassen die de wet onderscheidt. Ook honoreert KiK alle objectief getoetste kwaliteits­aanduidingen van producten en processen. Met andere woorden: als processen en producten aantoonbaar op orde zijn, hoeven die niet nogmaals beoordeeld te worden. De KiK-software houdt daar automatisch rekening mee. Behalve generiek en hybride is KiK ook flexibel: wijzigingen in ontwerp- en uitvoeringsfase van een bouwproject kunnen direct worden doorvertaald in het kwaliteitsborgingsplan. Last but not least is KiK dynamisch. Praktijkervaringen kunnen periodiek worden geïncorporeerd en de instrumentbeheerder zal feedback van licentiehouders steeds graag meenemen in een permanent optimaliseringsproces.

U kunt nu al aangeven dat u belangstelling heeft om met KiK te gaan werken. Klik daarvoor hier.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.