Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Bouw en infra vragen minister Ollongren om spoed met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Terug naar Nieuws
08-05-2018

26 (branche) organisaties in de bouw- en infrasector dringen bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan om ‘die acties in gang te zetten welke nodig zijn om tot een spoedige aanvaarding van de Wkb wet te komen. Dat doen zij in een brief aan de minister, waarin zij stellen dat inwerkingtreding van de Wkb wet, bij tijdige stappen, alsnog haalbaar is per 1 januari 2020. ‘Dan is het voor de markt duidelijk welke transitieperiode aan de orde is én kan men zich hierop gaan voorbereiden,’ aldus de 26 organisaties, die zijn verenigd in het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS).

Onwenselijke situatie
Zoals bekend werd de Wet kwaliteitsborging (bouw) in 2017 door de Tweede Kamer aangenomen, maar is vervolgens in de Eerste Kamer besluitvorming aangehouden.
‘Het is bedrijven en lokale overheden thans onduidelijk wat er nou wanneer van de markt wordt verwacht. Wij achten dit een onwenselijke situatie,’ schrijft het PVS aan de minister.

Geen alternatief
‘De markt heeft zich voor een belangrijk deel voorbereid op ‘de nieuwe werkelijkheid’. Instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers hebben geïnvesteerd in organisaties, methodieken en werkwijzen. Echter door uitblijvende besluitvorming, wordt slechts zeer beperkte bereidheid gevonden om tot proefprojecten te komen. De ontwikkeling stagneert nu. Dit ondanks het feit dat diverse uitgevoerde proefprojecten aantoonden dat, bij projecten die onder kwaliteitsborging uitgevoerd werden, niet alleen conform Bouwbesluit werd gebouwd maar dat ook de faalkosten belangwekkend werden teruggedrongen.
De krapte in de markt en de enorme bouwvolumes maken het daarnaast onoverkomelijk dat bevoegd gezag en de markt tot een herziene taakverdeling komen. De werkwijzen van bevoegd gezag en de markt moeten op elkaar worden afgestemd en gestructureerd. Alleen zo kan de effectiviteit en efficiency toenemen. Een alternatief voor aanvaarding van de Wkb, in al dan niet aangepaste vorm, is er dan ook niet,’ concluderen de 26 verenigde organisaties, waaronder Aannemersfederatie Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie en de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen. Meer informatie over PVS: http://www.stelselherziening.nu/


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.