KiK borgt kwaliteit

KiK is hét kwaliteitsborgingsinstrument voor de bouw- en infrasector en het bevoegd gezag. Het is ontwikkeld op verzoek van en in nauwe samenspraak met 30 (branche)organisaties in en rond de bouw. KiK stelt partijen in staat om bouwkwaliteit te plannen, te borgen, aantoonbaar te maken, de koppeling met Bouw- en Woningtoezicht efficiënt te organiseren én de basis te laten zijn voor third of first party verzeke­ringen op de gerealiseerde bouwwerken. Alles volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

KiK honoreert alle objectief getoetste kwaliteitsaanduidingen voor processen en producten. Lees hieronder meer over KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging) en effectieve kwaliteitsborging in bouw en infra.

KiK borgt kwaliteit

Een stukje achtergrond

Het bouwstelsel is volop in ontwikkeling. Nu het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is opgeschort in de Eerste Kamer en besluitvorming voorlopig wordt aangehouden, zal door private partijen en afdelingen Bouw- en Woningtoezicht van de gemeenten sámen invulling moeten worden gegeven aan toetsing en borging. .

Hoe dan ook zal de rol van het bevoegd gezag (de gemeenten) in de toekomst veranderen. De samenwerking tussen bevoegd gezag en de markt zal zich doorontwikkelen en de toezichtsrol verschuift van de planfase naar het opgeleverde bouwwerk. Onder zowel het huidige als het eventuele nieuwe stelsel.

De bouwkwaliteit (voldoet een bouwwerk aan regelgeving en aan private eisen?) moet geborgd worden. Dat gaat gemakkelijker en effectiever als alle betrokken partijen, van opdrachtgever tot bouwer en bevoegd gezag, kunnen werken met hetzelfde kwaliteitsborgingsinstrumentarium: KiK, de verbindende factor in bouwkwaliteit.